Zasadnutie výboru

Na predposlednom riadnom zasadnutí výboru v tomto roku sa  prerokovalo i schválilo viacero dôležitých bodov  programu.

Schvaľoval sa:
– Obežník o platbách a predpokladaných akciách v roku 2021. 
– Inventarizačná komisia pre inventarizáciu majetku za rok 2020.
– Nová zmluva o vedení účtovníctva i nový ekonómom Mo Srz Orlov. 
– Účtovná ročná závierka i daňové priznanie za rok 2019 s plusovým hospodárením.
– Registrácia Mo Srz Orlov ako prijímateľa 2% z odvedenej dane pre rok 2021.
– Ďalšie dôležité veci ako platba za zriadenie novej  internetovej stránky www.mosrzorlov.sk, manipulačný poplatok pri  vydávaní  povolenia cenín či plán zasadnutí  výboru atď.

Ďalej sme  hovorili:
– o častom a vážnom znečisťovaní rieky Poprad – vypúšťaním bielej peny s bielym kalom. Jedná sa pravdepodobne o známu firmu v Starej Ľubovni.
– o konaní príslušných orgánov štátnej správy životného prostredia, Svp, Ižp .
– o včasnom odobratí a rozbore vzoriek znečistenej vody, o ktorých výsledkoch by sa malo čo najskôr informovať. Ako aj o ďalšom prikaľovaní súvisiacim s prácami okolo obchvatu obce Plavnica.
– o ročnej účtovnej závierke v Slovrybe, v ktorom sme akcionármi.
– o našom jedenásť mesačnom hospodarení v Mo Srz Orlov v roku 2020 a dobrom hospodárskom výsledku.
– o koncoročnom zúčtovaní denných a hlavatkových povolení.

Po dohode z pracovníčkou Rady Srz by sme si naše povolenky, členské známky ako aj rybárske poriadky pre rok 2021 mali prevziať v Žiline niekedy okolo 15 decembra tak, aby si ich naši členovia  mohli  prevziať už pred vianocami.
Ďalej hospodári informovali:
1. O objednávke 60 000 ks ikier pstruha potočného, dvakrát po 30 000 ks od dvoch dodávateľov (s osobným prevzatím). O ich postupnom uložení do našich  chovných pstruhových potokov. To plánujeme uskutočniť v 2020, prípadne v januári  2021 podľa ich dozrievania a vývinu v liahniach.
2. O enormnom výskyte kormoránov na našich revíroch.
3. O vývoze  kontajnera z Orlova.
4. O úhradach 10 % dane za dodané ryby a ukončení ich hájenia na št.Orlov, Ľubotín. 

Petrov Zdar !!!