VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

29. apríla zasadal výbor MO SRZ v Orlove.
Termín výročnej členskej schôdze bol schválený na nedeľu 22. mája 2022

POZVÁNKA

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia v Orlove Vás pozýva na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. mája. 2022 o 9:00 hod. (v polyfunkčnom centre za OU v Ľubotíne)

Program VČS MO SRZ ORLOV:

1.Otvorenie a schválenie programu členskej schôdze
2.Voľba predsedníctva a pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej)
3.Správa o činnosti výboru v roku 2021 a plnenia uznesení z predchádzajúcej ČS.
4.Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
5.Správa o zarybňovaní v roku 2021 a návrh plánu zarybnenia na rok 2022
6.Správa kontrolnej komisie za rok 2021
7.Návrh plánu hlavných úloh na rok 2022
8.Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdze a uznášania schopnosti členskej schôdze.
9.Vystúpenie predsedu volebnej komisie k priebehu volieb s predstavením kandidátov.
10.Voľby členov výboru, členov kontrolnej komisie na obdobie 2022-2025
11.Prestávka
12.Diskusia
13.Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb
14.Voľby delegátov a náhradníka na snem SRZ
15.Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
16.Losovanie povoleniek a ukončenie VČS
17. Obed

Možnosť podať návrh kandidáta do výboru a kontrolnej komisie je podľa volebného poriadku možný najneskôr do 11. mája 2022.Každý kandidát do orgánu MO SRZ za delegáta alebo náhradníka, môže byť volený len s jeho písomným súhlasom.

Návrh kandidáta obsahuje nasledovné povinné náležitosti:
1.meno a priezvisko, titul kandidáta
2.trvalé bydlisko
3.vek
4.funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na snem SRZ),
5.pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
6.doba členstva v SRZ
7.doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ
8.druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení
9.udelené vyznamenania
10.krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie

Po formálnej stránke návrh kandidáta obsahuje:
1.miesto a dátum vyhotovenia návrhu
2.meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu MO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
3.súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu MO SRZ za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom

Tlačivo návrhu kandidáta si záujemcovia môžu stiahnuť tu alebo prevziať osobne od členov výboru.

Vyplnený formulár môžete (podľa platného volebného poriadku Článok IV bod 1.) zasielať tromi spôsobmi a to:
1.elektronický zaslať mailom na (polak.laco@gmail.com alebo zksilurus@gmail.com)
2.osobne doručiť na posledný výbor dňa 11.mája 2022 – chata Plaveč v čase od 17:00- 19:00hod)
3.doporučene zaslať listom na adresu tajomníka (Robert Plaskoň, Snakov 112 , 086 06 pošta Malcov) s posledným možným termínom zaslania s dátumom 11.mája 2022.

Všetky v termíne zaslané kandidátky do výboru a kontrolnej komisie výbor spracuje tak, aby všetci kandidáti splňajúci podmienky podľa volebného poriadku článok IV. (www.srzrada.sk) boli podľa abecedného zoznamu včas zapísaní do hlasovacích lístkoch k hlasovaniu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na VČS.

PETROV ZDAR !!!