Aktuálne

Záver roka 2021 sa nezadržateľne blíži a prichádza čas na bilancovanie čo sa podarilo čo nie a čo je ešte treba urobiť naplánovať na budúci rok. V zložitom roku pandemie sa nám podarilo za dodržania protiepidemických opatrení bezpečne realizovať osobný výdaj povolení na rybolov i ďalších cenín s ním súvisiaci.. V roku 2022 bude tento výdaj povolení a cenín rovnaký. Popri rúbaniu , rezaniu ľadov nám starosti narobil veľmi veľký niekoľko násobný počet kormoránov veľkých na ne zamrznutých častiach štrkovísk a rieky Poprad. Z uložených 60 000 kusov ikier pstruha potočného v chovných potokoch sa nám na jar vyliahol vačkový plôdik. Objednané množstvo pstruhov dúhových i ich väčšie kategórie zo Slovrybu sme vysadzovali do pstruhového štrkoviska Plaveč. A to postupne tak aby za stalej kontroly rybárskej stráže bol lov priebežne zabezpečený. Jarné kŕmenie rýb i ukladanie vyrobených umelych neresisk prebiehalo podľa plánu brigád.. Osoh to prinieslo na množstve vytretenej mláde . Pomohlo tomu aj ukončenie čerpania povrchovej vody zo štrkoviska Orlov. A s tým aj potrebná udržateľná výška hladiny vody v štrkovisku rozliatej na pobrežných trávnatých plochách.Uložili sme aj tri hniezda ikier dve zubáča a jedno s  bielej ryby z rybochovného strediska Rady SRZ v Košarovciach. Počas leta sa realizovali kosby trávy na brehových častiach. Spevnili a opravili sme dlhšie úseky ciest na štrkovisku Orlov a potom aj na štrkovisku Andrejovka. Podarilo sa tiež za pomoci Štátnych orgánov a Obce Ľubotín počas vyhláseného druhého stupňa povodňovej aktivity spevniť pravú brehovú časť medzi štrkoviskom Ľubotín a potokom Ľubotínka. Hrozilo tam k vážnemu odmytiu brehovej časti, cesty a následnému odplaveniu veľkého množstva rýb zo štrkoviska Ľubotín. Bohužiaľ nezodpovednosťou človeka ( možno technológie) došlo k otrave rýb na rieke Poprad v nám doposiaľ neznámom úseku. To nás veľmi hnevá a naďalej zamestnáva vyšetrovateľov. Priotravenim a naslednou otravou častí rýb sa zmarilo niekoľkoročné úsilie do zarybňovania a starostlivosti o ryby. Hlavne bude chýbať ( z uhynutých generačných rýb ) ich ďalšia reprodukcia počas prirodzeného výteru.Čo sa pri vyčíslení škôd nikdy nezohľadní,nevyrovná..Poďakovanie patrí oblastnému ichtyológovi pánovi Stanislavovi Gécimu , Rade SRZ za násady Jalca hlavatého , Pleskáča ročného, Pleskáča dvojročného i Podustvy severnej do rieky Poprad. Časť výsledkov z rozboru rýb i vody vám už po súhlase vyšetrovateľov zverejníme. V mene výboru sa treba poďakovať všetkým ktorí v zložitej dobe individuálne brigadovali pri mnohých prácach na revíroch i mimo nich. / Plašenie kormoránov, výrub krovia, kosba trávy, zber odpadu, ukladanie umelych neresisk, maľovanie informačných tabúľ, čistenie prítoku vody, prívozu krmiva, kŕmení rýb , prácach okolo chát, opravách ciest , úprave lovných i zarybňovacích miest, zarybňovaní. atď/. V roku 2021 sme zarybňovali rôznými druhmi rýb 23 krát a to v celkovej hodnote hodnote 88 380,42 eur. Ceny povolení a členského pre rok 2022 sa nemenia a sú rovnaké ako v roku 2021. O podrobnom zhrnutí uplynulého roka budete informovaní v správe na členskej schôdzi.

Petrov Zdar !!!