AKTUÁLNE

Do vašich schránok sa čochvíľa dostane nový rybársky Obežník pre rok 2023. 

Nový Miestny rybársky poriadok platný od januára 2023 obdržíte pri preberaní nových povolení pre rybolov , dokladov pre rok 2023. Výbor MO SRZ v Orlove schválil trojčlennú komisiu pre určenie presných výmer. A to vo vzťahu k prenajatým pozemkom na štrkovisku Orlov. Nakoľko rokom 2022 sa končí platnosť uzavretých päťročných nájomných zmlúv k pozemkom medzi MO SRZ v Orlove a členmi SRZ v Orlove. Nové nájomne zmluvy sa budú uzatvárať dohodou a budú platné od roku 2023.

Predsedom komisie je Mgr.  Ján Kovaľ tel.  0905 186 593,
členom Rudolf Kováč tel. 0949 248 630,
členom Zdenko Trusa tel. 0907 127 703.

Preto je potrebné aby sa členovia SRZ v Orlove  doterajší nájomníci ktorí majú pretrvávajúci záujem o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy telefonický skontaktovalis členmi tejto komisie a ( fyzický na tvári miesta ) preukazali vlastniaci vzťah k danej nehnuteľnosti i jej presné rozmery. Podobne aj tí, ktorí nemienia už nájomnú zmluvu ďalej predĺžiť, nech to oznámia členom komisie.

PETROV ZDAR !!!

Obežník 1/2023

Nový miestny rybársky poriadok