Zasadnutie výboru MO SRZ v Orlove

V piatok 16.9.2022 opäť zasadal výbor MO SRZ v Orlove. Na programe bolo viacero bodov. 

1.SRZ MO Orlov sa po vydanom rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu Stará Ľubovňa stala väčšinovým vlastníkom  pozemkov pod  vodnou plochou v k.ú. Plaveč ako aj niektorých jej brehových častí  na novom štrkovisku. Je to novovytvorená vodná plocha medzi štrkoviskom Ľubotín a riekou Poprad vedľa sútoku potoka Ľubotínka. Výbor MO SRZ  Orlov ďalej íntenzivne pracuje na vytvorení geometrickeho plánu a postupnom zabezpečení ďalších podkladov pre Mžp k vytvoreniu nového rybárskeho revíru pre našu organizáciu. 

2. Ďalej výbor rokoval o zostavajúcom minimálnom zarybnení revírov. Tiež odsúhlasil jesenné zarybnenie lovným kaprom a amurom v mesiaci október. Do spoločného revíru štrkovisko Andrejovka podľa informácie h.hospodára MsO SRZ Prešov by ich organizácia mala podobne vysadiť lovného kapra v rovnakom množstve a váhe ako MO SRZ v Orlove.

3. Ďalej výbor odsúhlasil objednávku povolení na rybolov , cenín pre rok 2023 s možnosťou vydania už v decembri 2022.

4. Vo rôznom sa hovorilo o odstraňovaní nepotrebného nánosu riečneho materiálu z toku rieky Poprad naplaveného z vyustenia Krokového potoka. Tento nános vždy v minulosti spôsoboval hromadenie ľadou i nežiadúce záplavy  štrkoviska Andrejovka počas povodní. 

5. Tiež sa hovorilo o blížiacom sa sneme SRZ ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. október 2022.

PETROV ZDAR !!!