Zarybnenie štrkoviska Plaveč pstruhový revír 4 – 2721 – 4 -1.

Dnešné zarybnenie (14.4.2021) štrkoviska Plaveč sa nieslo vo vianočnej atmosfére. Zasnežené kopce krajina i samotné brehové časti nepredpovedali že už tento piatok 16. apríla 2021 sa začne tohoročná pstruhová sezóna. Teplota vody na Bielom Potoku bola iba 1,8 stupňov Celzia. Spolu sme si vážením prebrali 1 200 kg trojročného pstruha dúhového.

Tu sa patrí poďakovať všetkým zamestnancom rybo chovného strediska Slovrybu za chov týchto rýb. Od ich vyliahnutia až po samotný chov a vysadenie do rybárskych revírov.

Pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenostiV súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021.

§ 16
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách
V pstruhových vodách sa zakazuje
a) loviť viac než jednou udicou,

b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
j) loviť viac ako tri dni v týždni,
k) loviť ryby pod ľadom.

Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách v mesiaci apríl je od 6.00 – 20.00 hod.Ďalšie zarybnenie štrkoviska Plaveč bude v utorok 20.apríla o 10.30 hod. trojročným pstruhom dúhovým o celkovej hmotnosti 1 200 kg. Kusovej hmotnosti okolo 1 kg.Na štrkovisku bude prebiehať stála kontrola členmi rybárskej stráže. Na štrkovisku je momentálne zvýšená hladina vody zapríčinená stálym blokovaním odtoku vytváraním hrádzok Bobrom európskym. Preto pohyb okolo štrkoviska si vyžaduje čižmy.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.🐟

PETROV ZDAR !!!