Aktuálne október 2020

Rok 2020 je rokom, kedy si pripomíname 55. výročie založenia Mo Srz v Orlove. Pričom situácia a opatrenia, ktoré zaviedol Úrad verejného zdravotníctva, nám nedovolil doposiaľ uskutočniť riadnu členskú schôdzu. Preto sme nemohli pozvať členov, hostí a slávnostne odovzdať  suveníry – odznaky sv.Petra, odznaky za obetavú prácu v rybárstve atď…

Všetky udelené vyznamenania  výborom i Radou Srz v Žiline sme členom odovzdávali osobne alebo pri preberaní povoleniek. Urobili sme opatrenia nielen pri vydávaní povolení na rybolov, ale aj na začiatku či počas pstruhovej sezóny. Od septembra nám spadla internetová stránka. Bolo treba urobiť množstvo výkonov pre záchranu fotodokumentácie z posledných desiatich rokov.

Dňa 18. septembra sme zarybnili rieku Poprad  10 cm Nosáľom sťahovavým – 3 300 ks  a 7 cm Boleňom dravým – 4 500 ks. Zarybňovali sme aj 23. septembra celý úsek rieky Poprad 2A, 2B, 2C Hlavatkou podunajskou dvojročnou  v množstve 80 kg. Štvrtého októbra sme do rieky Poprad vysadili 1 350 ks Jalca hlavatého a 7 000 ks Mreny severnej, ako aj 3 300 ks Mieňa sladkovodného v dĺžke 14 cm.

Prebieha predaj hlavatkových povolení. Náš dodávateľ rýb nám tento týždeň oznámil, že začína z výlovom lovných kaprov pre nás. Preto na budúci týždeň by sme chceli zarybniť naše kaprové revíry. Deň a čas vysádzania, ako aj dobu hájenia na revíroch vám oznámime ako vždy včas. Taktiež chceme naše kaprové revíry ešte zarybniť štukou severnou. Spevňujeme miesta na zarybnenie a bude potrebná každá ruka pri držaní zarybňovacieho vaku, aby nedošlo k zraneniu rýb.

Prebieha vyúčtovanie známok, na radu smeruje záväzná objednávka cenín. Ceny miestnych povolení  a členského nebudú mať zásadne zmeny oproti roku 2020. Výbor chce ale udržať množstvo zarybnenia štrkoviska Plaveč viacerými kategóriami Pstruha dúhového (2 900 kg rok 2020) a preto sa pstruhové povolenie pravdepodobne asi zvýši z 40 eur na 50 eur. Zvýšená hladina rieky Poprad mierne poškodila ochrannú hrádzu na štrkovisku Andrejovka. Pracuje sa na tom, aby sa to dalo do pôvodného stavu. Členovia, ktorí ešte nemajú odpracovanú brigádu, nech sa hlásia u hospodárov. Je treba kosiť ešte niektoré nepokosené brehové časti na štrkoviskách. Začína vegetačný kľud a je potrebné začať aj s výrubmi krovia, ktoré zasahuje do ciest, lovných miest. Taktiež je treba plašiť kormoránov veľkých, ktoré pravidelne už nalietavajú na naše revíry, atď.

Pripravujeme Obežník pre rok 2021, ktorý po odsúhlasení výborom  bude vytlačený a spolu so šekmi rozdistribuovaný našim členom. Predsedníctvo rozhodlo a výbor odsúhlasil pracovať na kúpe ďalšej novej vodnej plochy.

Petrov Zdar !!!

DSCN7320